Oudshoorn chirurgische techniek | Privacyverklaring

Privacyverklaring

Datum laatste wijziging: 11 juni 2018

 

Al meer dan 30 jaar levert Oudshoorn chirurgische techniek B.V. wereldmerken voor orthopedie, traumatologie en chirurgie in Nederlandse ziekenhuizen en klinieken. Door het innovatieve assortiment en de jarenlange ervaring van het deskundige team van Oudshoorn chirurgische techniek B.V., vinden wij samen met u een passende oplossing voor iedere indicatie, zelfs in de meest uitdagende situaties.

 

Persoonsgegevens

Oudshoorn chirurgische techniek B.V. (hierna: Oudshoorn) gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat op grond van een opdrachtovereenkomst, voor de dienstverlening, met uw toestemming of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

 

Oudshoorn verkrijgt persoonsgegevens doordat u uw persoonsgegevens aan Oudshoorn verstrekt, bijvoorbeeld via de website, per e-mail of per telefoon. Daarnaast kan Oudshoorn uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van de dienstverlening.

 

Wij vragen van u de volgende gegevens: naam bedrijf, naam contactpersoon, functie, adresgegevens (post- en bezoekadres), emailadres*, telefoonnummer*, bankrekeningnummer en btw-nummer. * u hebt de keuze om uw privé of uw zakelijke e-mailadres aan ons door te geven.

 

Grondslagen

Oudshoorn verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een met u gesloten overeenkomst, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal daar expliciet om worden gevraagd.

 

Doeleinden

Oudshoorn verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

– het uitvoeren van een opdracht/het nakomen van een overeenkomst;

– het opnemen en onderhouden van contact;

– een goede en efficiënte dienstverlening;

– beheer van het klantenbestand;

– facturering;

– nakoming van wettelijke verplichtingen;

– verzenden van nieuwsbrieven (uitsluitend wanneer toestemming is verkregen).

 

Verstrekking aan derden

Oudshoorn kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan derden persoonsgegevens verstrekt, maar alleen ingeval dit noodzakelijk is ter uitvoering van de opdracht. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken op grond van de voornoemde doeleinden en enkel in het kader van de door ons aan hen verstrekte opdracht. Met derden die persoonsgegevens verwerken wordt altijd een verwerkersovereenkomst gesloten.

 

Ook kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Oudshoorn aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Oudshoorn zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden.

 

Bewaren persoonsgegevens

Oudshoorn zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens worden bewaard zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. In het kader van de wettelijke bewaarplicht, bewaart Oudshoorn uw persoonsgegevens zeven jaar (fiscale bewaarplicht).

 

Indien u Oudshoorn een sollicitatie toestuurt, bewaart Oudshoorn uw gegevens vier weken wanneer er geen gesprek/indiensttreding volgt. Op verzoek kan Oudshoorn uw gegevens voor een eventuele nieuwe vacature/andere functie twee jaar bewaren. U dient hiervoor expliciet toestemming te geven.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Oudshoorn vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Oudshoorn passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen.

 

Social media

De social media knop op de website is opgenomen om pagina’s te kunnen delen via het social media netwerk: LinkedIn. Indien u op deze knop klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het social media netwerk. Lees de privacyverklaring van LinkedIn om te zien hoe dit netwerk met uw persoonsgegevens omgaat.

 

Uw rechten

U heeft het recht om aan Oudshoorn een verzoek te doen tot inzage in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan:

 

Ivonne Tiemissen

Telefoon: 0412 63 24 00

E-mail: IvonneTiemissen@oudshoornbv.com met in cc: info@oudshoornbv.com

 

Om te voorkomen dat van bovenstaande rechten misbruik wordt gemaakt, vragen wij bij indiening van uw verzoek u te identificeren. U dient bij uw verzoek een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Oudshoorn, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Algemene contactgegevens

Oudshoorn chirurgische techniek B.V.

Wethouder van Eschstraat 38

5342 AT Oss

Telefoon: 0412 63 24 00

E-mail: info@oudshoornbv.com

 

Oudshoorn kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Wilt u meer informatie over onze producten?